Recent posts

Business Idea.

 The business

Humans do different activities on a daily basis. Among the daily activities, any activity is done in terms of profit. That is called business. Activities that are conducted with the aim of making profit are called business. Business can be like this. Doing business is not just business. Working in all fields like factories, professions, teachers, students, housewives, hotels, businesses, hospitals, medical, government and non-government organizations etc. means doing business. In business, one has to bear various risks. The relationship between businessmen and businesses is very complicated. Religion is done within politics.


Types of business

Business is the work done by people in different places. The business is divided into the following 4 parts.


Single occupation

A sole proprietorship is such a business. Where only a single person is involved. In such a business, one has to deal with various challenges or difficulties by oneself. A single person is responsible for profit and loss.


Partnership business

Any business is run by 2 or more than 2 people together, which is slightly different from a sole proprietorship. That is called partnership business. In which profit and loss will be borne by both.


Syukti Puji Investment Company

This business is such a business. In which many people have invested jointly. For the loan, an organization is equal to the persons who invest, reduce the loss or profit.


cooperative business,

Cooperative business is a business run by various organizations in which different types of people are invested. At least 25 people should be invested in such a cooperative business, at the end of which lending and borrowing activities are also done.


Management and perception of business

Business and management are complementary to each other. In general, working together with different parties is called management. But the business will be successful only if it can be managed according to the business concept. In the beginning, everything from production to customer satisfaction is done. It is considered necessary to manage it. Only after the management of the system, other things like: desire, customer satisfaction, customer demand, fashion, design and need are taken into consideration. But if it cannot be managed together with time, the system will have to suffer a huge loss.


ब्यवसाय 

मनिसको दैनिक रुपमा बिभिन्न क्रियाकलापहरु ह्ुने गर्दछन। दैनिक रुपमा गरिने कायहरु मध्ये मुनाफाको हिसाबले कुनै क्रियाकलाप गरिन्छ। भन्ने त्यसलाई ब्यवसाय भनिन्छ। नफा गर्नैे हिसाबलै सञ्चालन गरिएका कार्यहरुलाई ब्यवसाय भनिन्छ। ब्यवसाय जस्तौ पनि हुन सक्छ। ब्यापार गर्नु मात्र ब्यवासय हौैेइन। कारखाना,पेसा,शिक्षक,बिद्यार्थी,गृहणी,होटैेल ब्यवसायी अस्पताल,मेडिकल,सरकारी तथा गैरसरकारी सँस्था आदि सम्पुर्ण क्षैेत्रमा काम गनु भनेको ब्यवसाय गनु हो। ब्यवसाय गदा बिभिन्न खाल्ले जोखिमलाई पनि बैेहोरनु पर्ने हुन्छ।ब्यवसायी र ब्यवसाय बिचकौ सम्बन्ध अति नै प्रगाड रहेको पाइन्छ। धर्मिक,राजनिति भित्र गरिन्छ।


ब्यवसायका प्रकार

ब्यवसाय अन्तगत मानिसहरुले बिभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेका काम कार्यहरु ब्यवसाय हुन। ब्यवसाय निम्म ४ भागमा बिभाजन गरिएकौ छ।


एकलौटी ब्यवासय

एकलौटी ब्यवसाय यस्तो ब्यवसाय हो। जहाँ एकल  ब्यक्तीले मात्र  लाग्ने लगाएको हुन्छ। यस्तो ब्यवसायमा बिभिन्न प्रकारका चुनौति वा अप्ठयारो स्वयम आफुले नै ब्यवहोरनु पछ। नफा घाटा,सम्पुर्ण चिजकौे जिम्मेवारी स्वयम एकल ब्यक्ती नै हुन्छ।


साझेदारी ब्यवसाय

एक्लौटि ब्यवसाय भन्दा अलि फरक २ वा २ भन्दा बढी ब्यक्ती मिलेर कुनै पनि ब्यवसाय सञ्चालन गछन। भन्ने त्यसलाई साझैदारी ब्यवसाय भनिन्छ। ज्समा नाफा घाटा दुबैले ब्यहोरनु पछ।


सयुक्ती पुजि लगानी कम्पनि 

यो  ब्यवसाय यस्तो ब्यवसाय हो। जसमा सयुक्त रुपमा धेरै ब्यक्तीहरुको पुजि लगानी गरिएको हुन्छ। उदारणका लागि कुनै संस्था ल्न्य,क्ष्ल्न्इ घाटा अथवा नाफा पुजी लगानी गर्ने ब्यक्तीहरुलाई बराबर रुपमा पदछ।


सहकारी ब्यवसाय,

सहकारी ब्यवसाय अन्तगत बिभिन्न संस्था संस्था मिलेर सञ्चालनमा ल्याएको ब्यवसाय जसमा बिभिन्न खाले मानिसहरुको पुर्जि लगानी गरिएकौ हुन्छ। यस्तो सहकारी ब्यवसायमा कम्तीमा कम्तीमा पनि २५ जना ब्यक्तीको लगानी भएको हुनुपर्ने जस अन्तगत रिण दिनैे रिण लिने कार्यहरु पनि गरिन्छ।


ब्यवसायको ब्यवस्थापन  र धारणा

ब्यवसाय र ब्यवस्थापन एक अर्काका परिपुरक हुन सामान्य अथमा बिभिन्न पक्षहरु मिलैेर काम गनुलाई ब्यवस्थापन भनिन्छ। तर ब्यवसायकौे धारण अनुरुप ब्यवस्थापन हुन सकेमा मात्र ब्यवसाय सफल हुन्छ। सुरु सुरुमा बिभिन्न बस्तुहरु जस्तै बस्तु उत्पादन देखि ग्राहकको सन्तुष्टी सम्म जति पनि कार्य  गरिन्छ। त्यसकौे ब्यवस्थापन हुनु जरुरी मानिन्छ। ब्यवस्थको ब्यवस्थापन भए पछि मात्र अन्ने कुराहरु जस्तैः चाहना,ग्राहकको सन्तुष्टी,ग्राहकको माग,फेसन,डिजाइन र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखिन्छ। तर समय सँग सँगै ब्यवस्थापन गर्न नसकैेमा ब्यवस्थबाट ठू्रलो घाटा ब्यहोरनु पर्दछ।